دانلود جزوه ایستایی ۱ و ۲

با سلام به دانشجویان عزیز لینک زیر دانلود ۲ جزوه ایستایی ۱ و ایستایی ۱ و ۲ می باشد از داخل جزوات مباحث مربوط به ایستایی ۱ به شرح زیر می باشد:

آشنایی با روابط تکیه گاهی، بدست آوردن واکنش ها و عکس العمل های تکیه گاهی، رسم نمودار خمش و برش، بدست آوردن مرکز هندسی سطح و همچنین مطابق با سرفصل وزارت علوم و تحقیقات و فناوری می باشد.

و مباحث مربوط به ایستایی ۲ به شرح زیر می باشد:

عکس العمل های تکیه گاهی خرپا، ممان اینرسی و شعاع شیراسیون، طراحی عضوهای کششی و رسم دیاگرام خمش و برش، طراحی و بدست آوردن سطح مقطع و همچنین مطابق با سرفصل وزارت علوم و تحقیقات و فناوری می باشد.

نویسنده مطلب: محمدرضا ملک