جزوه بتن رشته معماری دانشگاه شهرقدس

جزوه بتن را می توان از لینک زیر دانلود نمایید:

جــــــزوه بـــتــــــــن بصورت تک صفحه ای

جزوه بتن بصورت ۴ صفحه ای

 

جزوه بتن را می توان از لینک زیر دانلود نمایید:

جــــــزوه بـــتــــــــن بصورت تک صفحه ای

جزوه بتن بصورت ۴ صفحه ای

نویسنده مطلب: محمدرضا ملک