عدم تشکیل کلاس در روز جمعه مورخ ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

عدم تشکیل کلاس در روز جمعه مورخ ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
کلیه کلاسهای روز جمعه تشکیل نمی گردد و متعاقباً جبرانی آنها اعلام می گردد.

نویسنده مطلب: محمدرضا ملک